Παρασκευή, 19 Μαΐου 2006

Δουλειά δεν έχει ο κόσμος...

Γι'αυτό στο intranet του πανεπιστημίου κυκλοφορούν που και που κάτι τέτοια e-mail.


"Hi there, I am sorry for this intrusion but this is Another amazing fact to consider in our profession. Try to read this. I'm sure you can....very interesting.

if yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too

Cna yuo raed tihs? Olny 55% of plepoe can.

i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg.

The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the human mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

Jsoe"


Ο Jsoe είναι ένας Χιλιανός καθηγητής με τεράστια αδυναμία στις σοκολάτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: